Veelgestelde vragen

Wat kost een advocaat van uw kantoor?
Wij werken in de regel op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief. Soms is het ook mogelijk om een prijsafspraak te maken voor de behandeling van een zaak, zodat u direct weet waar u in financieel opzicht aan toe bent.

Neemt uw kantoor ook toevoegingen of pro deo zaken in behandeling?
Ja, dat doen we. Indien u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om een advocaat te bekostigen, vragen wij graag een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aan.

Kan ik met een rechtsbijstand verzekering bij u terecht?
Als de zaak zich daarvoor leent kan dat. Graag bespreken wij de mogelijkheden daartoe met u. Voor de behandeling van strafzaken bieden verzekeraars in de regel geen dekking.

Welke zaken neemt uw kantoor in behandeling?
Binnen ons kantoor werken advocaten die op verschillende rechtsgebieden actief zijn. Dit heeft tot voordeel dat u in beginsel met al uw juridische problemen een beroep op ons kunt doen. Van problemen met uw verhuurder, uw werkgever, uw uitkeringsinstantie of de belastingdienst of met politie en justitie.

Moet ik de politie toestemming geven om mijn woning te betreden?
Het antwoord op deze vraag is “nee”! Als u de politie vrijwillig toestemming geeft om uw woning te betreden doet u afstand van uw recht op privacy.

Mag de politie mijn woning tegen mijn wil betreden?
Als een politieambtenaar zich tegen uw wil de toegang tot uw woning wil verschaffen, moet deze beschikken over een door een hulpofficier van justitie afgegeven schriftelijke machtiging tot binnentreden. De ambtenaar is verplicht deze machtiging aan u te tonen. Ook moet hij zich legitimeren en het doel van zijn binnentreden duidelijk aan u kenbaar maken. Ook na het zien van de schriftelijke machtiging bent u niet verplicht om toestemming tot binnentreden te verlenen.

Moet ik als verdachte vragen van de politie beantwoorden?
Als de politie het vermoeden heeft dat u een strafbaar feit heeft gepleegd zult u worden verhoord. U heeft dan het recht om te zwijgen. Het is verstandig om voorafgaand aan uw verhoor door de politie een advocaat te raadplegen. Als u door de politie wordt aangehouden krijgt u de gelegenheid daartoe. Ons kantoor verleend ook verhoorbijstand.

Hoe lang duurt een politieverhoor?
Na een aanhouding heeft de politie het recht om u gedurende maximaal 6 uren te verhoren. Let op, de tijd tussen 24:00 uur en 09:00 uur telt daarbij niet mee.

Wat is een inverzekeringstelling?
De bij de politie werkzame hulpofficier van justitie kan bepalen dat een aangehouden verdachte langer op het bureau moet blijven dan de zes uur voor verhoor. De verdachte wordt dan voor de duur van 3 x 24 uur in verzekering gesteld. Inverzekeringstelling kan plaatsvinden indien:

  • Het voor het onderzoek nodig is dat de verdachte langer op het bureau blijft voor verhoor;
  • De beslissing tot inverzekeringstelling is genomen door de hulpofficier van justitie;
  • Hij de verdachte voor hij die beslissing nam heeft verhoord;
  • Het feit waarvan de verdachte wordt verdacht volgens de wet voorlopige hechtenis toestaat (bijvoorbeeld een drugsdelict).

Wanneer verschijnt de aangehouden verdachte voor het eerst voor een rechter?
Uiterlijk 3 dagen en 15 uur na de aanhouding wordt de verdachte naar de rechter-commissaris gebracht en door deze gehoord. De rechter-commissaris is een onafhankelijke rechter die werkt voor de rechtbank. De rechter-commissaris bepaalt of de inverzekeringstelling terecht heeft plaatsgevonden.

Wat is voorlopige hechtenis?
Na de inverzekeringstelling kan de Officier van Justitie bij de rechter-commissaris van de rechtbank de bewaring vorderen van de verdachte. Het bevel bewaring geldt voor een duur van maximaal 14 dagen. De verdachte die in bewaring wordt gesteld wordt overgebracht van de politiecel naar een huis van bewaring.

Als na afloop van de bewaring voortduring van de voorlopige hechtenis is vereist, kan de Officier van Justitie bij de raadkamer van de rechtbank de gevangenhouding van de verdachte vorderen. De gevangenhouding kent een duur van maximaal 90 dagen.

Kan mijn woning gesloten worden na drugsvondst?
Ja, dat kan. Een burgemeester beschikt op grond van artikel 13b lid 1 van de Opiumwet (‘Damoclesbeleid’) over de bevoegdheid om woningen en/of lokalen via een last onder bestuursdwang voor een bepaalde duur te sluiten indien daar een middel als bedoeld op lijst I of lijst II wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Of uw woning direct wordt gesloten en zo ja, voor welke duur, hangt af van de gemeente waarin u woont. Het ‘Damoclesbeleid’ verschilt namelijk per gemeente.

Het is mogelijk om tegen een besluit van de burgemeester om uw woning te sluiten een bezwaarschrift in te dienen en eventueel een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan te vragen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Welke gevolgen heeft de sluiting van mijn woning voor de huurovereenkomst?
Een verhuurder beschikt na een sluiting van uw woning op grond van artikel 13b lid 1 van de Opiumwet over de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussen u en uw verhuurder buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van een rechter) te ontbinden.

Het indienen van een bezwaarschrift is ook vanwege dit (mogelijke) gevolg van groot belang. Ontvangt u een voornemen tot sluiting of een besluit van de burgemeester? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Ik heb van de Belastingdienst een (navorderings)aanslag ontvangen, wat betekent dit?
U bent bij het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte verplicht om alle inkomsten die u in het afgelopen jaar heeft verkregen aan de Belastingdienst door te geven en over dit bedrag Inkomstenbelasting af te dragen. Dit geldt ook voor inkomsten die zijn genoten door het plegen van strafbare feiten. Wordt u verdacht van een strafbaar feit waarmee u geld heeft verdiend, dan bestaat de mogelijkheid dat u een (Navorderings)aanslag van de Belastingdienst ontvangt. Ook kan daarbij aan u een vegrijpboete worden opgelegd.

Het is in deze situatie mogelijk om in bezwaar te gaan. Ontvangt u een (Navorderings)aanslag? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, de termijn tot het indienen van een bezwaarschrift is namelijk beperkt tot 6 weken.

Top